Wat te doen wanneer u een klacht heeft?

Als u als ouder c.q. verzorger ontevreden bent over een incident dat heeft plaatsgevonden bij Banjer of de manier waarop er met bepaalde zaken wordt omgegaan,   heeft u een aantal mogelijkheden wanneer u een klacht wilt in dienen. U bent vrij gelijk de ‘externe weg’ te bewandelen maar onze voorkeur gaat er naar uit dat u probeert gehoor te vinden binnen Banjer betreffende uw klacht.

Uw eerste aanspreekpunt is dan ook de desbetreffende pedagogisch medewerker (pm) wanneer uw klacht betrekking heeft op haar. In de meeste gevallen is het namelijk raadzaam om uw ongenoegen te bespreken met de persoon die het heeft opgeroepen of met degene die hier verantwoordelijk voor is. Dit kan uiteraard ook een van de directieleden zijn wanneer het een klacht betreft aangaande het beleid dat wordt gevoerd binnen Banjer.

Wanneer u er met de pm niet uitkomt kunt u zich wenden tot de directie. De directie bestaat uit Inge Rozema en Marije Nieboer. De klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De directie zal uw klacht uiteraard zorgvuldig onderzoeken en in behandeling nemen en afhankelijk van de aard en de inhoud van de klacht hier zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een termijn 6 weken op terugkomen. Tussentijds zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang. U ontvangt binnen die 6 weken een schriftelijk, gemotiveerd oordeel van ons over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zijn gerealiseerd. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk door ons behandeld.

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop met uw klacht is omgegaan of u totaal niet in de uitkomst kunt vinden, kunt u de ‘externe’ weg bewandelen. Dit betekent dat u De Geschillencommissie kunt benaderen. Dit is een onafhankelijk orgaan dat bestaat uit mensen die geen belang hebben bij de uitkomst van de klachtenbehandeling. De Geschillencommissie maakt bij het onderzoeken van een klacht ook gebruik van het principe ‘hoor en wederhoor’ om de verschillende betrokkenen de gelegenheid te geven hun argumenten en opvattingen toe te lichten.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag