Wat te doen wanneer u een klacht heeft?

Als u als ouder c.q. verzorger ontevreden bent over een incident of een gedraging van de directie of een van de PM jegens u of uw kind, of u een klacht heeft over de tussen u en ons gesloten overeenkomst, heeft u een aantal mogelijkheden wanneer u een klacht wilt in dienen. U bent vrij gelijk de ‘externe weg’ te bewandelen maar onze voorkeur gaat er naar uit dat u probeert binnen Banjer gehoor te vinden betreffende uw klacht.

Uw eerste aanspreekpunt is dan ook de desbetreffende PM wanneer uw klacht betrekking heeft op haar. In de meeste gevallen is het namelijk raadzaam om uw ongenoegen te bespreken met de persoon die het heeft opgeroepen of met degene die hier verantwoordelijk voor is. Dit kan uiteraard ook een van de directieleden zijn wanneer het een klacht betreft aangaande het beleid dat wordt gevoerd binnen Banjer.

Wanneer u er met de PM niet uitkomt kunt u zich wenden tot de directie. De directie bestaat uit Inge Rozema en Marije Nieboer. De directie zal uw klacht in behandeling nemen, zorgvuldig onderzoeken en u zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een termijn 6 weken een gemotiveerde en schriftelijke reactie geven. De klacht moet schriftelijk worden ingediend. Wanneer er vanuit Banjer maatregelen getroffen moeten worden om de klacht zorgvuldig op te lossen zullen wij dat binnen een nader te bepalen termijn aan u communiceren. Uiteraard zullen wij u tussentijds op de hoogte stellen van de voortgang.

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop met uw klacht is omgegaan of u totaal niet in de uitkomst kunt vinden, kunt u de ‘externe’ weg bewandelen. Dit betekent dat u De Geschillencommissie kunt benaderen. Dit is een onafhankelijk orgaan dat bestaat uit mensen die geen belang hebben bij de uitkomst van de klachtenbehandeling. De Geschillencommissie maakt bij het onderzoeken van een klacht ook gebruik van het principe ‘hoor en wederhoor’ om de verschillende betrokkenen de gelegenheid te geven hun argumenten en opvattingen toe te lichten.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag