Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid in het pand. De PM hebben vanuit hun opleiding en/of ervaring voldoende kennis opgedaan om de veiligheid en hygiëne te kunnen waarborgen. Jaarlijks wordt er ook een (aangekondigde of onaangekondigde) inspectie uitgevoerd door een functionaris van de GGD waarbij het beleid op gezondheid en veiligheid speerpunten zijn. Bij het maken van dit beleid zijn de pm en de OC (oudercommissie) betrokken geweest. De OC kan jaarlijks input kunnen leveren om dit beleid te optimaliseren. Het beleid wordt 6 wekelijks doorgesproken met alle PM en onze pedagogisch coach/beleidsmedewerker en zonodig aangepast. In de actie en actualisatielijst binnen dit beleid, worden alle ondernomen acties en wijzigingen opgenomen en zijn zo terug te lezen voor ouders, de OC en andere geïnteresseerden. Het beleid veiligheid en gezondheid voor het kdv kunt u hier inzien. Het beleid van de bso op veiligheid en gezondheid kunt u hier ook inzien.

Daarnaast werken wij bij heel warm weer met een hitteprotocol. Deze kunt u hier inzien..

Alle medewerkers krijgen jaarlijks een herhaling EBHO (Nikta certificering) bij kinderen door ons aangeboden zodat zij weten hoe te handelen. Daarnaast hebben wij -zowel bij het kdv als bij de bso- een aantal BHV’s in dienst. In het pand is uiteraard ook een EHBO-trommel aanwezig en deze wordt regelmatig gecontroleerd op inhoud. De pm’s weten te handelen bij de meest voorkomende (kinder)ziektes en welke maatregelen er eventueel getroffen moeten worden. De voorschriften ten aanzien van veiligheid en gezondheid van de GGD worden door Banjer in acht genomen.

Vanuit de wet kinderopvang hebben wij ook verantwoordelijkheid om de fysieke en mentale veiligheid van kinderen in de gaten te houden en om de meldcode kindermishandeling te hanteren op het moment dat dit in het gedrang komt. Dit houdt in dat wij verwaarlozing, mishandeling etc. moeten signaleren en eventueel moeten melden bij Veilig Thuis. Wanneer wij iets signaleren zullen wij dit altijd eerst intern bespreken en vervolgens aankaarten bij ouders alvorens eventuele vervolgstappen zullen worden genomen.

Bij het afgeven van de vergunning door de gemeente Blaricum, betekent dat ook aan de brandveiligheidseisen van de brandweer is voldaan.